DESPRE NOI

”CARTARE AGROCHIMICA S.R.L.” este o societate, specializatã în consultanţã, elaborarea de studii pedologice şi agrochimice, evaluări şi scoateri din circuitul agricol, precum şi în prestarea de servicii  care au drept scop punerea cât mai deplinã în valoare a capacitãţii de producţie a terenurilor agricole, ridicarea fertilitãţii solurilor slab productive, introducerea în circuitul agricol a unor suprafeţe cât mai mari de terenuri neproductive, prevenirea şi combaterea unor fenomene naturale care influenţeazã negativ producţia agricolã.

 

cartare agrochimica

Echipa este alcãtuitã din trei, absolvenţi ai specializãrii Pedologie-Agrochimie, promoţia 2000, licenţiaţi cu nota 10, Doctori ingineri în Agrochimie – Pedologie.

poza-cAVANTAJUL ”CARTARE AGROCHIMICA S.R.L.” îl reprezintã TEHNOLOGIA SUPERIOARÃ, prin utilizarea sistemelor computerizate destinate optimizãrii, fertilizãrii şi amendãrii.

”CARTARE AGROCHIMICA S.R.L.” furnizeazã tehnologilor dozele optime de amendamente calcaroase sau gipsice necesare corelãrii reacţiei solului, dozele optime economic de macroelemente necesare pentru obţinerea recoltelor scontate, precum şi dozele corespunzãtoare maximului de profit specific şi dozele minime economic (profitul specific obţinut prin aplicarea îngrãşãmintelor în doze optime economic poate ajunge pânã la  8 lei /1 leu cheltuit cu fertilizarea)* .

”CARTARE AGROCHIMICA S.R.L.” efectueazã calculul dozelor optime de îngrãşãminte organice (45-60 % din sporul total de recoltã revine îngrãşãmintelor)*.

Dozele de îngrãşãminte ţin cont de cerinţele specifice ale fiecãrei specii de culturã, de nivelul de productivitate al agrosistemului, de starea de aprovizionare a solului pe baza analizei agrochimice a acestuia, ca şi de datele de diagnozã foliară.

”CARTARE AGROCHIMICA S.R.L.”  calculeazã indicatorii eficienţei fizice şi economice a folosirii îngrãşãmintelor, inclusiv aprofitului total şi specific care poate fi obţinut.

Calculeazã, de asemenea, o serie de indici tehnici specifici care permit ierarhizarea parcelelor de amendare în ordinea urgenţelor la amendare, iar a parcelelor de fertilizare în ordinea prioritãţii la fertilizarea organicã, respectiv chimicã.

Profitul specific calculat serveşte ca indice care permite ierarhizarea parcelelor în ordinea prioritãţii de fertilizare, atunci când se dispune de cantitãţi limitate de îngrãşãminte chimice, sub necesarul optim economic.

Efectueazã calculul situaţiilor agrochimice sintetice pe fermã şi pe unitate privind încadrarea solurilor în clase de calitate agrochimicã, situaţii utile pentru elaborarea strategiilor de conducere a fermei şi a unitãtii, şi de urmãrire a evoluţiei stãrii agrochimice a solului de la o cartare la alta sub impactul tehnologiilor.

         ”CARTARE AGROCHIMICA S.R.L.” integreazã într-un sistem unitar, sintetic şi operativ, toate cunoştinţele agrochimice de interes practic acumulate pânã în prezent.

Executarea se face la nivel de unitate, iar elaborarea recomandãrilor se face la nivel de parcelã de amendare sau fertilizare.

În acord cu instructiunile Institutului de Cercetare în Pedologie şi Agrochimie privind executarea studiilor agrochimice, cartarea agrochimicã a terenurilor agricole constã dintr-un ansamblu complex de lucrãri de teren, de laborator şi de birou efectuate în scopul aplicãrii raţionale a îngrãşãmintelor şi amendamentelor, diferenţiate în funcţie de înşuşirile solului şi cerinţele specifice ale plantelor, pentru realizarea în condiţii de eficienţã economicã a producţiilor vegetale scontate sub aspect cantitativ şi calitativ, în contextul sporirii şi menţinerii ridicate a fertilitãţii solului şi prevenirii poluãrii mediului ambiant.

 

  1. C. CARTARE AGROCHIMICA S.R.L. executã un complex de lurãri care constau în:
  • delimitarea pe teren a unor parcele de recoltare a probelor de sol, omogene în raport cu tipul de sol, cultura şi tratamentele de fertilizare;
  • recoltarea de probe medii agrochimice de sol din fiecare parcelã astfel delimitatã;
  • efectuarea în laborator de analize agrochimice specifice dupã o metodologie standardizatã;
  •  elaborarea în faza de birou de cartograme agrochimice specifice pe care se grupeazã suprafeţele de teren cu însuşiri agrochimice asemãnãtoare;
  • elaborarea planurilor de amendare şi fertilizare şi a recomandãrilor detaliate;
  • corectarea dozelor de macroelemente şi microelemente.